English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1398/04/05
چهارمین جلسه از دو چهارم هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگا...
چهارمين جلسه از دور چهارم هيأت نظارت­، ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان با نا...
1396/10/03
اولين جلسه از دور چهارم هيات نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت عتف اس...
اولين جلسه از دور چهارم هيات نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان در سال...
1396/02/11
بازديد دبير كارگروه نظارت و ارزيابي وزارت از دانشگاه فرهنگيان است...
بازديد دبير كارگروه نظارت و ارزيابي وزارت از دانشگاه فرهنگيان استان
1395/12/16
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همد...
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
1395/12/03
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان قها...
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان قهاوند وفامنين
1395/12/03
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد ملاير و سامن
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد ملاير و سامن
1395/11/27
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان بها...
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان بهار و لالجين
 
اطلاعيه گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه
قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي، جهت نصب و راه اندازی نرم افزار...
اطلاعيه دفتر برنامه ريزي، ‌نظارت و ارزيابي آموزشي دانشگاه در...
قابل توجه رؤساي محترم دانشكده ها، معاونين محترم آموزشي دانشكده ...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند