دکتر بهمن حیاتي
عضو هیات علمی
تحصیلات: دکتری
تلفن: 33339881
تلفن داخلی: 220

دکتر محمود نیلی
ریاست دانشگاه صنعتی
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 38411551
دکتر سعيد جامه بزرگي
ریاست دانشگاه آزاد واحد همدان
تحصیلات: دکتری
تلفن: 34494025
دکترصفي اله صفايي
ریاست دانشگاه پیام نور استان
تحصیلات: دکتری
تلفن: 3-32546841

دکتر محمود تعجبي
ریاست دانشگاه جامع علمی - کاربردی
تحصیلات: دکتری
تلفن: 38276439

دکتر سیروس قنبری
عضو هیات علمی
تحصیلات: دکتری
تلفن: 7-38292614
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند