نام:  دکتر حميد بلالي

سمت:  عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري

تحصیلات:  دکتری

مرتبه علمی:  استاديار

ایمیل:  dr.balali@gmail.com

وب سایت:  http://www.sjau.ac.ir/index.php/2012-08-21-19-20-18/2012-12-01-11-38-39/2013-01-14-11-12-40

تلفن:  34424366

آدرس:  دانشکده کشاورزی

توضیحات:  عضو محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند