اطلاعيه دفتر برنامه ريزي، ‌نظارت و ارزيابي آموزشي دانشگاه در خصوص تكميل كاربرگهاي ارزيابي اعضاي هيأت علمي در نيمسال 921

 
کد خبر: 339    1392/11/06

قابل توجه رؤساي محترم دانشكده ها، معاونين محترم آموزشي دانشكده ها و مديران محترم گروه­هاي آموزشي

به اطلاع مي رساند مطابق شيوه نامه محاسبه امتيازات بندهاي 1و2 ماده 2 آيين نامه ارتقاء مرتبه علمي، حداكثر مهلت ارسال كاربرگهاي ارزيابي اعضاي هيأت علمي يك ماه پس از پايان نيمسال تحصيلي مي باشد.

لذا خواهشمند است با توجه به حساسيت محاسبه امتيازات فوق حداكثر تا پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ 30/11/1392 كاربرگهاي ارزيابي اعضاي هيأت علمي مربوط را تكميل و بصورت محرمانه به دفتر برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي آموزشي واقع در سازمان مركزي دانشگاه ارسال فرماييد.

لازم به ذكر است آيين نامه ارتقاء و شيوه نامه هاي مربوط و شيوه نامه محاسبه امتيازات بندهاي 1و2 ماده 2 آيين نامه ارتقاء همراه با كاربرگهاي ارزيابي در قالب لوح فشرده (با عنوان لوح فشرده ارتقاء و ترفيع) براي كليه روساي محترم و معاونين محترم آموزشي دانشكده­ها و مديران محترم گروه­هاي آموزشي دانشگاه ارسال گرديده است. در زير متن ماده 1 شيوه نامه محاسبه امتيازات و لينك كاربرگهاي ارزيابي جهت بهره برداري درج گرديده است.

ماده1) كاربرگهاي 1/2 الف(شاخص هاي كمي) و كاربرگ 1/2ب(شاخص هاي كيفي) در هر نيمسال تحصيلي براي كليه اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي توسط مديران گروه­هاي آموزشي مربوط و همچنين كاربرگ 2/2 براي كليه اعضاي هيأت علمي دانشكده توسط معاون آموزشي دانشكده تكميل و در موعد مقرر به دفتر برنامه­ريزي، نظارت و ارزيابي آموزشي ارسال مي­گردد.

تبصره 1- كاربرگهاي 1/2 - الف(شاخص­هاي كمي) و كاربرگ 1/2-ب(شاخص­هاي كيفي) در هر نيمسال تحصيلي براي ارزيابي مديران گروههاي آموزشي و كاربرگ 2/2 براي ارزيابي معاونين آموزشي توسط رؤساي دانشكده هاي مربوط تكميل مي­گردد.

تبصره 2- درصورت عدم ارسال كاربرگهاي تكميل شده فوق در موعد مقرر هر نيمسال، به ازاي هر روز تأخير در ارسال كاربرگها از امتياز بند 1 ماده 2 ارزيابي كننده مربوط به همان نيمسال 01/0 امتياز كسر مي­گردد. لازم به ذكر است حداكثر كسر امتياز در هر نيمسال تحصيلي 7/0 مي باشد. در موارد خاص به تشخيص كميته 3 نفره متشكل از معاون آموزشي  و تحصيلات تكميلي دانشگاه، مدير دفتر نظارت و ارزيابي و رئيس دانشكده مربوط عمل خواهد شد.

تبصره3- پاسخ به كليه سئوالهاي كاربرگ­هاي فوق الزامي است.

تبصره 4) حداكثر مهلت تكميل و ارسال كاربرگهاي ارزيابي براي هر نيمسال، يك ماه بعد از اتمام آن نيمسال مي باشد.


كاربرك 2.1-الف جهت ارزيابي اعضاي هيأت علمي توسط مدیر گروه


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند