بازديد هيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه پيام نور مركز همدان

 
کد خبر: 5760    1395/08/17

هيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه پيام نور مركز همدان بازديد نموده وبا حضور در واحدهاي مختلف اين مركر آموزشي، كليه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، اداري و ... را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند.

.در ابتداي اين بازديد اعضاء كارگروه در دفتر رياست دانشگاه  آقاي دكتر شاملو حضور يافته وايشان مطالب كلي در خصوص اين مركز را ارئه كردند. سپس هر يك از اعضاء كارگروه با توجه به تقسيم كار انجام گرفته، به موضوعات مختلف پرداختند.

لازم به ذكر است اين بازديد از ساعت 8 الي 11 صبح به طول انجاميد. اعضاء كارگروه به شرح زير مي باشند.

 

سمت نام
مديرهمكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه دكتر آرام
عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي    دكتر فطرس
 مدير امور آموزش دانشگاه دكتر يوسف زاده
رئيس گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه   دكتر رضواني مفرد
كارشناس گروه نظارت وارزيابي عظيمي
كارشناس گروه نظارت وارزيابي سامي

  
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند