بازديد هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان تويسركان

 
کد خبر: 6006    1395/10/01

 اين بازديد از دانشگاه پيام نور، آزاد و دولتي نهاوند انجام شد و از قسمت هاي مختلف اين مراكز بازديد به عمل آمد.

لازم به ذكر است اين بازديد از ساعت 7:30 الي 16 به طول انجاميد. اعضاء كارگروه به شرح زير مي باشند.

نام

سمت

آقاي دكتر سيد مهدي مسبوق

معاون آموزشي دانشكده علوم انساني

آقاي دكتر رحمن سيفي

عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي

آقاي دكتر مهدي بيات

معاون مدير پ‍‍ژوهشي

آقاي روح اله عظيمي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

آقاي مصطفي سامي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

 


 
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند