بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان ملاير

 
کد خبر: 6175    1395/10/27

هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مركز آموزش عالي شهرستان ملاير بازديد و با حضور در واحدهاي مختلف اين مراكر، كليه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، اداري و ... را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند.
اين بازديد از موسسه غيردولتي- غيرانتفاعي ايمان و انديشه، دانشكده علوم قرآني، مراكز فني و حرفه اي خوارزمي و كوثر و دانشگاه دولتي انجام گرفت.
ضمناً اين بازديد توسط 2 كارگروه از ساعت 7:45 لغايت 17:30 به طول انجاميد. اعضاء كارگروه به شرح زير مي باشد.

نام

سمت

آقاي دكتر يوسف آرام

مدير همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه

آقاي دكتر رحمن سيفي

عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي

آقاي دكتر مصطفي كرمي

عضو هيأت علمي دانشكده صنايع غذايي

آقاي دكتر وحيد كمالي

عضو هيأت علمي دانشكده علوم پايه

آقاي روح اله عظيمي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

آقاي مصطفي سامي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند