بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان كبودرآهنگ

 
کد خبر: 6355    1395/11/17

هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان كبودرآهنگ بازديد و با حضور در دانشگاه هاي اين شهرستان كليه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، اداري و ... اين مراكز را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند.
اين بازديد از مركز علمي-كاربردي الوان ثابت، پيام نور، آزاد و دانشكده فني كبودرآهنگ بعمل آمد.
ضمناً اين بازديد توسط 1 كارگروه از ساعت 7:45 لغايت 15 به طول انجاميد. اعضاء كارگروه به شرح زير مي باشد.

نام

سمت

آقاي دكتر حميد زارع ابيانه

عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

آقاي دكتر مصطفي كرمي

    عضو هيأت علمي دانشكده صنايع غذايي

آقاي روح اله عظيمي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

آقاي مصطفي سامي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند