بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان رزن

 
کد خبر: 6363    1395/11/18

اين بازديد كه از دانشگاه هاي پيام نور رزن، پيام نور دمق، دانشگاه آزاد رزن، دانشگاه پيام نور قروه، دانشگاه آزاد قروه و دانشكده دولتي انجام گرفت و اعضاي محترم كارگروه نسبت به تقيسم بندي انجام گرفته به موضوعات و موارد مختلف آموزشي و دانشجويي و ... پرداختند.
ضمناً اين بازديد توسط 2 كارگروه از ساعت 7:45 الي 15 به طول انجاميد. اعضاء كارگروه به شرح زير ميباشند.

نام

سمت

آقاي دكتر يوسف آرام

مدير همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه

آقاي دكتر حسين حاجي آقا عليزاده

عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

آقاي دكتر احمد احمدي

عضو هيأت علمي دانشكده علوم انساني

آقاي روح اله عظيمي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

آقاي مصطفي سامي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند