بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان اسدآباد

 
کد خبر: 6373    1395/11/20

هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان اسدآباد و صالح آباد بازديد و با حضور در واحدهاي مختلف اين مراكز، كليه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، اداري و ... را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند.
اين بازديد از موسسه پيام نور صالح آباد، پيام نور اسدآباد، دانشگاه آزاد اسدآباد، علمي-كاربردي فرهنگ و هنر اسدآباد و دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي انجام گرفت.
ضمناً اين بازديد توسط 2 كارگروه از ساعت 7:45 لغايت 14:45 به طول انجاميد. اعضاء كارگروه به شرح زير مي باشد.

نام

سمت

آقاي دكتر يوسف آرام

مدير همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه

آقاي دكتر مهدي بيات

عضو هيأت علمي دانشكده شيمي

آقاي دكتر عبداله طاهري تيزرو

عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

آقاي دكتر علي عزيزي

عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

آقاي روح اله عظيمي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

آقاي مصطفي سامي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند