بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان قهاوند وفامنين

 
کد خبر: 6474    1395/12/03

هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان قهاوند و فامنين بازديد بعمل آورد.
اين بازديد كه مورخ 3 بهمن ماه سالجاري از دانشگاه هاي پيام نورقهاوند وفامنين انجام گرفت.

ضمناً اين بازديد از ساعت 7:30 الي14 به طول انجاميد. اعضاء كارگروه به شرح زير مي باشند.

نام

سمت

آقاي دكتر مهدي بيات

معاون مدير پ‍‍ژوهشي

آقاي روح اله عظيمي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

آقاي مصطفي سامي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code