کد خبر: 6554    1395/12/16
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
کد خبر: 6474    1395/12/03
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان قهاوند وفامنين
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان قهاوند وفامنين
کد خبر: 6473    1395/12/03
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد ملاير و سامن
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد ملاير و سامن
کد خبر: 6438    1395/11/27
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان بهار و لالجين
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان بهار و لالجين
کد خبر: 6373    1395/11/20
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان اسدآباد
كارگروه هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان اسدآباد بازديد كرد
کد خبر: 6363    1395/11/18
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان رزن
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان رزن
کد خبر: 6355    1395/11/17
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان كبودرآهنگ
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان كبودرآهنگ
کد خبر: 6175    1395/10/27
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان ملاير
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان ملاير
کد خبر: 6090    1395/10/15
بازديد هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي شهرستان همدان
بازديد هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي شهرستان همدان
کد خبر: 6006    1395/10/01
بازديد هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان تويسركان
هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان تويسركان بازديد نموده و با حضور در اين مراكر آموزشي، كليه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، اداري و ... را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند 
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند