لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
آئين نامه ها و فرم ها
آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل مربوط به شورا و هیات نظارت و ارزیابی

راهنماي بازديد از دانشگاهها وموسسات آموزش عالي


فرم های بازدید ( الف - ب - ج )

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی، پیام نور، آزاد، علمی کاربردی، غیر انتفاعی- غیر دولتی

 

 

 

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند