تعریف آمار واطلاعات


تعریف علم آمار:مجموعه اي از روش هاي جمع آوري، تهیه وتنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات است که براي کسب یک یا چند نتیجه به خدمت گرفته می شود. 
 
داده چیست؟  داده یکسری مواد خام است که پیش از اینکه تبدیل به  چیزهای مفیدی شود  نیازمند طی فرآیندها و مراحلی است. داده ها شکلهای مختلفی دارند مانند: اعداد، حروف، نمادها. داده ها با رویدادها و واقعیات در ارتباط هستند و به خودی خود دارای هیچ کاربرد و ارزشی نیستند.
دادۀ خام بایستی توسط یک ابزار عملگر و یا در حین یک فرایند، مورد بررسی، تغییر و تکمیل قرار گیرد تا برای انسان ارزش استفاده داشته باشد. این فرایند را پردازش یا پروسه می نامند. محصول این فرایند، موجودیتی غنی تر از داده است که قابلیت استفاده و به آن، فراداده یا اطلاعات می گویند.

اهميت آمار و اطلاعات


آمار و اطلاعات یعنی برنامه ریزی،  داده های آماری  بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است، و  برنامه ریزی اساسی ترین شاخص برای مدیریت قلمداد می شود. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی  و مدیریت از حلقه های توسعه  به شمار می رود. بطوریکه عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد و یکی از نکاتی که  در  برنامه ریزی هر سازمانی می توان بدان  بعنوان شاخص ترین اصل از آن یاد  نمود این است که توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست. و این سه ملزوم و لازمه یکدیگرند. و این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطلاعات نگاه جامعی باشد به اصل آمار.


موضوعات مهم و مورد توجه درآمار و اطلاعات :

* سرعت

* دقت

* به روز بودن

* امنیت

 

تعريف امنيت اطلاعات

امنیت اطلاعات یعنی حفاظت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی از فعالیت‌های غیرمجاز. این فعالیت‌ها عبارتند از:

 دسترسی، استفاده، افشاء، خواندن، نسخه برداری یا ضبط، خراب کردن، تغییر، دستکاری.
مفاهیم سه گانه "محرمانگی"، "یکپارچه بودن" و "قابل دسترس بودن"امنیت اطلاعات:

*  محرمانگی یعنی جلوگیری از افشای اطلاعات به افراد غیر مجاز.
* یکپارچه بودن یعنی جلوگیری از تغییر داده‌ها بطور غیرمجاز و تشخیص تغییر در صورت دستکاری غیر مجاز اطلاعات.
* قابل دسترس بودناطلاعات باید زمانی که مورد نیاز توسط افراد مجاز هستند در دسترس باشند.


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند