اهداف:

       تحقق‌ اهداف‌ شوراي‌ نظارت‌ و ارزيابي‌ دانشگاهها ‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌  *   
  
اجراي‌ مصوبات‌ شوراي‌ نظارت‌ و ارزيابي‌ دانشگاهها  *   
  
ايجاد هماهنگي‌ با واحدهاي‌ تابعه‌ در دانشگاهها ‌ به‌ منظور جمع‌ آوري‌ اطلاعات‌ و آمار مورد نياز  *   
   
تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات‌ و ارائه‌ گزارش‌ به‌ شوراي‌ نظارت‌ و ارزيابي‌ دانشگاه  *   
      
همكاري‌ با گروههاي‌ اعزامي‌ نظارت‌ وارزيابي‌ از طرف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌  *   
 
ايجاد هماهنگي‌ و ارتباط ميان‌ شوراي‌ نظارت‌ و ارزيابي‌ دانشگاه‌ و دفتر نظارت‌ و ارزيابي‌ آموزش‌ عالي‌  *    

   وظايف:


     * اجراي برنامه هاي اداره كل نظارت و ارزيابي و ارايه راه كارهاي مناسب اجرايي در زمينه نظارت و ارزيابي  مراكز و واحدهاي دانشگاه به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي، پژوهشي، فناوري ، فرهنگي، عمراني، و اداري مالي        
    * دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مراكز و واحدهاي دانشگاه به منظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر ماده 1 و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر سال تحصيلي به وزارت علوم        
     * همكاري مستمر با مؤسسات آموزش عالي استان مربوطه جهت بهبود و ارتقاء كيفيت با تأكيد بر اهميت ونقش نظارت و ارزيابي       
   *  تشكيل منظم جلسات كميته ارزيابي عملكرد و تنظيم صورتجلسات  
*پيگيري و اجراي مصوبات دفتر نظارت و ارزيابي     
   تشويق حمايت از انجام ارزيابي دروني توسط گروههاي علمي دانشگاه * 
  *پيگيري اقدامات و تأثير ناشي از ارزيابي هاي انجام گرفته  
    *تهيه برنامه نظارت وارزيابي دانشگاه و تنظيم تقويم اجرايي آن
* پيگيري ساير وظايف محوله در حوزه نظارت و ارزيابي دانشگاه

هيأت استاني موظف است به‌منظور ايجاد وحدت رويه براي تحقق اهداف در نظر گرفته شده اقدامات اجرايي و تكميلي خود را به‌شرح ذيل برنامه‌ريزي و عملياتي نمايد:

3
-1- تهيه جدول زمان‌بندي بازديدهاي ادواري ساليانه از مؤسسه‌ها و ارسال آن به دبيرخانه شوراي نظارت.

3-2- برنامهريزي جهت بازديدهاي موردي حسب درخواست وزارت.

3-3- دريافت رسيدگي و پاسخ گويي به شكايات واصله عليه مؤسسه.

3-4- تشكيل منظم جلسات هيأت بهصورت ماهيانه.

تبصره  1: هيأت استاني ميتواند در صورت نياز جلسات بيشتري را برگزار نمايد.

تبصره 2: جلسات هيأت استاني با حضور 3/2 اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات جلسه با آراي نصف به‌علاوه يك نظر هيأت محسوب مي‌شود.

3-5- تهيه گزارش نهائي بازديدهاي انجام شده و ارسال محرمانه كليه گزارش‌ها به دبيرخانه شوراي نظارت مطابق با فرم شماره 3.

3-6- برقراري ارتباط مستمر با دبيرخانه شوراي نظارت و مؤسسات استان جهت هماهنگي و پيشبرد برنامه‌ها.

3-7- برنامه‌ريزي و هماهنگي با مؤسسات آموزش عالي استان به‌منظور برگزاري كارگاه‌ها و نشست‌هاي ضروري جهت تعيين اهداف و تأكيد بر اهميت و نقش فرايند نظارت و ارزيابي در حوزه آموزش عالي جهت بهبود و ارتقاي عملكرد مؤسسات.

3-8- تعيين و انتخاب گروه بازديدكننده (گروه اعزامي بايد حداقل متشكل از 3 نفر مورد وثوق و متخصص در حوزه مورد بازديد باشد.)

3-9- ارائه گزارش عملكرد هيأت استاني در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه شوراي نظارت.

3-10- حمايت از انجمن‌هاي علمي و تخصصي غيردولتي در ارزيابي بيروني گروه‌ها و برنامه‌ها.

3-11- حمايت از مؤسسات و گروه‌ها و واحدهاي آن در انجام ارزيابي دروني.

3-12-تعامل با نهادهاي اعتبارسنجي در سطوح منطقه‌اي، ملي و به ‌ويژه بين‌المللي و دعوت از آنها براي مميزي سازمان‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزش عالي در ايران از طريق دبيرخانه شوراي نظارت.

3-13- تعامل با مؤسسات رتبه‌بندي.

وظايف دبيرخانه هیات نظارت و ارزيابي:

 

1- ارسال فرم جمع آوري اطلاعات (فرم شماره 1) به مؤسسه و ارائه تكميل شده آن به گروه اعزامي.

2- تهيه و تدارك مقدمات و مهيا نمودن امكانات بازديد براي گروه‌هاي اعزامي.

3- صدور احكام مأموريت حسب نظر هيأت، جهت اعمال نظارت و ارزيابي برمؤسسه مورد نظر (انجام هماهنگي قبلي و ارسال رونوشت احكام به مؤسسه مورد نظر ضروري است)

4- آماده‌ سازي فرم‌هاي لازم جهت تكميل و دريافت اطلاعات مورد نياز.

5- تهيه دستور كار جلسات هيأت.

6- ارسال صورتجلسات و خلاصه گزارش‌هاي بازديد (فرم شماره3) به دبيرخانه شوراي نظارت.

7- نگهداري صورتجلسات، سوابق، اسناد و مدارك مربوط به جلسات هيأت و گزارش بازديدها.

8- تهيه ليست افراد متخصص و باتجربه در اجراي نظارت و ارزيابي.

شرح وظايف گروه نظارت و ارزيابي
 

*ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت­های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی، میزان کارآیی برنامه­ها و مقررات براساس عوامل و شاخص­های تعیین شده.

* اجرای مصوبات شورای دانشگاه و هیأت رئیسه دانشگاه درخصوص نظارت و ارزیابی.

* جمع­آوری گزارشات و خبرهای حاکی از کاهش کیفیت، نواقص اجرائی و انعکاس آن به ریاست دانشگاه برای صدور دستور مقتضی.

* اخذ اطلاعات و آمار از واحدهای مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات اخذ شده و گزارش نقاط قوت، ضعف و موانع رشد و روش­های اصلاح و بهبود کیفیت به ریاست دانشگاه.

* بررسی و تدوین آئین­نامه اجرای مربوط به گروه نظارت و ارزیابی.

* پیشنهاد برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی براساس نقاط ضعف مشاهده شده در ارزیابی.

* همکاری با گروه­های اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت متبوع و سایر ارگان­ها حسب دستور ریاست دانشگاه.

* تدوین شاخص­های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف و ارائه به ریاست دانشگاه برای طرح و تصویب در مراجع ذی­صلاح.

* انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند