موضوع تشكيل و فعاليت هيأت‌هاي نظارت و ارزيابي استاني به استناد آيين نامه شماره 3081/17/23 مورخه 1387/2/25 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  بر عهده دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه قرار گرفته؛ فعاليت هاي نظارتي اين دفتر بر عملكرد آموزشي مؤسسات آموزش عالي استان اعم از دولتي، غيردولتي، آزاد اسلامي، پيام نور، علمي-كاربردي و آموزش هاي عالي آزاد می باشد.

هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه بوعلی سینا نیز همانند سایر دانشگاه های مادرکشور مطابق آیین نامه ها وبخشنامه های وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  فعالیت خود را آغاز نموده بر حسن کلیه امور کلیه دانشگاه های موجود در استان اعم از دولتی، پیام نور، آزاد، علمی کاربردی،آموزشکده ها، موسسات آموزشی عالی غیر انتفاعی - غیر دولتی  نظارت می نماید.
 

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند