درباره هيأت نظارت، ارزیابی و تضمين كيفيت > ساختار هیات نظارت و ارزیابی استان همدان

 

در هر استان یک دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، به‌منظور هدایت و راهبری فرآیند اعمال نظارت و ارزیابی بر مؤسـسات آن اسـتان، به ‌عنوان دانشـگاه منتخب توسط معاون آموزشی وزارت علوم انتخاب می‌شود.
اعضای هیأت‌های استانی متشکل‌اند از:

2-1- رئیس دانشگاه منتخب. (به‌عنوان رئیس هیات آن استان)

2-2- معاون آموزشی دانشگاه منتخب. (به‌عنوان نایب رئیس هیأت آن استان)

2-3- مدیر یا مسئول دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه منتخب. (به‌عنوان دبیر هیأت آن استان)

2-4-  6 تا 8 نفر از اعضاي هيأت علمي صاحب‌نظر در امر نظارت و ارزیابی كه از مؤسسات دولتی وابسته به وزارت علوم و از گروه‌های آموزشی مختلف به‌عنوان عضو حقیقی و به انتخاب معاون‌آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم ایشان به مدت سه سال به عضویت هیأت استانی منصوب می‌گردند.

تبصره: هيأت استاني مي‌تواند حسب نياز از كميسيون‌هاي تخصصي به منظور بهره‌گيري از نظرات افراد متخصص يا صاحب‌نظر در امر نظارت و ارزيابي بهره‌مند گردد. اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي مي‌توانند از رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در آن استان باشند.

 

تركيب دبيرخانه هیات نظارت و ارزيابي:

1- مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه منتخب به ‌عنوان رئيس دبيرخانه.

2- حداقل 2 نفر كارشناس (آشنا به امور آموزش عالي).

3- يك نفر كارشناس آمار مسلط به امور رايانه جهت جمع‌آوري آمار و اطلاعات و پردازش آنها.

4- يك نفر كارمند مسلط به امور تايپ و رايانه.

تبصره1: دانشگاه منتخب موظف است امكانات، تجهيزات و ملزومات اداري مورد نياز دبيرخانه هيأت استاني را به نحو شايسته‌اي تأمين كند.


تبصره2: تعداد كاركنان دبيرخانه هيأت استاني با تشخيص رئيس دانشگاه منتخب و باتوجه به گستردگي و جمعيت دانشجوئي استان و تصويب هيأت استاني تعيين مي‌گردد.

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند